Make your own free website on Tripod.com
 
        โลกสมุนไพร   โรคกระดูกพรุน   โรคปวดหลัง   โรคปวดเข่า   โรคเกาท์

    

           เกาท์   เป็นโรคที่มีกลุ่มอาการความผิดปกติ   ที่เกิดขึ้นจากการสะสมหรือตกผลึก
ของผลึกยูเรต โดยที่ความผิดปกติ หรืออาการก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หรืออวัยวะนั้นๆ
โดยที่ลักษณะอาการเด่นที่พบบ่อย และรู้จักกันดี คือข้ออักเสบ นอกจากนั้น ก็ยังอาจ
มีความผิดปกติที่ไต หรือมีการสะสมของผลึกยูเรตตามผิวหนัง หรืออวัยวะต่างๆ
        Hyperuricemia เป็นภาวะที่มีกรดยูริกสูงผิดปกติในเลือด ซึ่งภาวะนี้อาจจะแสดง
อาการหรือไม่ก็ได้ โดยการที่ภาวะนี้จะส่งผลให้เกิดการสะสมของผลึกตามอวัยวะต่างๆ
โดยที่ในบางรายจะไม่มีอาการใดๆเลยเป็นเวลานาน
        เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาท์ อาจไม่มีภาวะ hyperuricemia ก็ได้
และในทางกลับกัน ผู้ป่วย hyperuricemia ก็ไม่ได้เป็น gout ทุกราย
        โดยทั่วไปจะถือว่ามีภาวะ hyperuricemia ก็เมื่อระดับกรดยูริคในเลือดมีค่า
สูงเกินกว่า 7 มก/ดล ในผู้ชาย และ 6 มก/ดล ในผู้หญิง

 

  ที่มาของกรดยูริค
         1. จากการสร้างภายในร่างกาย   โดยมาจากการสลายตัวของ nucleic acid
         2. จากภายนอกร่างกาย   โดยได้จากการรับประทานอาหารที่มี purine เป็น
ส่วนประกอบ แต่โดยรวมแล้วจะมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการสร้างภายใน
ร่างกาย เพราะฉะนั้น การงดหรือจำกัดอาหารจึงลดระดับกรดยูริกในเลือดได้ไม่มาก

  อาการของโรคเกาท์
       
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้
               1. ช่วงที่มีอาการอักเสบของข้อ
                       โดยทั่วไปพบได้บ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และในเพศชาย
                        จะพบบ่อยในช่วงอายุ 40-60 ปี ส่วนเพศหญิงพบในช่วงอายุ 60-80 ปี
                        ลักษณะของการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้า แต่อาจพบได้ที่
                        ข้อเท้า และ ข้อเข่า ส่วนข้ออื่นๆพบได้น้อย มือาการ ปวด บวม แดง ร้อน
                        และอาจพบเป็นก้อนที่เรียกว่า tophi
                2. ช่วงที่โรคสงบ
                       เป็นช่วงที่หายจากอาการข้ออักเสบจนมีอาการครั้งต่อไป ๙ึ่งพบว่า
                       ร้อยละ 62 มีอาการอักเสบอีกภายใน 1 ปี และร้อยละ 78 ภายใน 2 ปี
                3. ช่วงที่เป็นก้อน( tophi)
                       เป็นช่วงหลังของโรค โดยจะพบก้อนอยู่ตามร่างกายตามส่วนต่างๆ
                       ที่พบบ่อยได้แก่ นิ้วเท้า ข้อเท้า ข้อศอก ใบหู มักพบในผู้ที่ไม่ได้
                       รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

  การรักษาโรคเกาท์
                1. ในช่วงที่มีภาวะข้ออักเสบ
                       1.1 ใช้ยาเพื่อลดอาการอักเสบ เช่น NSAID , Colchicine ,Steroid
                              แต่ยาเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่อันตราย การใช้ยาควรปรึกษาแพทย์
                       1.2  การกำจัดเหตุกระตุ้น เช่นการติดเชื้อ ความเครียด
                2. ในช่วงที่โรคสงบ
                       2.1 ให้ยาเพื่อลดกรดยูริค และยาป้องกันการอักเสบของข้อ
                       2.2 ควบคุมโรคร่วมอย่างอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
                       2.3 หลีกเลี่ยงอาหารที่รับประทานแล้วมีอาการ เช่น เครื่องในสัตว์
                              สัตว์ปีก ชะอม กระถิน กะปิ ( ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการ
                              จากอาหารไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องใช้การสังเกตุเอาเอง)

      
       mail to : Web master